Regulamin Konkursu „Posłuchaj, napisz opinię, wygraj!!!”

1. Organizatorem Konkursu jest Grzegorz Jędryka S4Home, mający siedzibę w Polsce pod adresem 32-600 Oświęcim, Legionów 68 („Organizator”).

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs polega na odsłuchu kolumn Heco Aurora 700 oraz napisaniu opinii na ich temat, opinię należy przesłać mailowo do Organizatora na adres: systemyav@s4home.pl.

4. Opinie zostaną zamieszczane na profilu organizatora w serwisie Facebook, farach branżowych Audio.com.pl oraz Audiostereo.pl

4. Nagrodą w konkursie jest 1 para nowych kolumn Heco Aurora 700 w kolorze wybranym przez zwycięzcę konkursu.

5. W Konkursie może wziąć udział osoba (dalej Uczestnik), która spełnia łącznie następujące warunki:

– jest osobą pełnoletnią

– wyrazi zgodę na uczestnictwo w Konkursie i zaakceptuje niniejszy Regulamin,

– spełni wymogi niniejszego Regulaminu,

6. W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

7. Kolumny zostaną wysłane do nie więcej niż 15 pierwszych osób które w poprawny sposób zgłoszą swoją kandydaturę. O kolejności odsłuchu decyduje kolejność wpływania zgłoszeń.

8. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wiadomość na adres systemyav@s4home.pl. W tytule maila należy podać imię i nazwisko oraz dopisek Konkurs Aurora 700.

W treści maila należy podać dane do wysyłki wraz z numerem telefonu.

9. Przebieg odsłuchu:

– Każdy uczestnik przed otrzymaniem kolumn wpłaca kaucję  wysokości 3400zł brutto na podstawie przesłanej przez S4Home faktury proforma. Kaucja zwracana jest w całości po zwróceniu kolumn, na konto z którego dokonany był przelew.

– Kolumny wysyłane są do uczestnika w  czwartek oraz odbierane we wtorek w kolejnym tygodniu. Transport organizowany jest za pośrednictwem kuriera DPD. Koszty transportu pokrywa S4Home

– Po odsłuchu należy napisać opinię na temat kolumn. Opinia ponadto powinna zawierać informacje o pozostałych urządzeniach które wchodziły w tor dźwiękowy, jak również zdjęcie systemu.

– Opinię należy wysłać na adres e-mail systemyav@s4home.pl przed upływem 7 dni kalendarzowych od daty zwrotu kolumn

– Brak przesłanej opinii jest równoznaczny z wykluczeniem Uczestnika z konkursu.

 

10. Po zakończonych odsłuchach spośród Uczestników zostanie wybrany Zwycięzca. Zwycięzca zostanie wskazany przez dystrybutora marki Heco a zarazem fundatora nagrody, firmę Elco Exim z siedzibą w  ul. Jana Pawła II 7 , Stara Miłosna , 05-077 Warszawa

11. Nagroda zostanie dostarczona pod ten sam adres na który wysyłane były kolumny do odsłuchów.

12. Obowiązki Uczestnika konkursu:

– Sprawdzenie przesyłki z kolumnami testowymi przy dostawie, w obecności kuriera.

– Odpowiednie zapakowanie i zabezpieczenie paczek przed wysyłką oraz  wydanie paczek kurierowi w dniu odbioru(wtorek)

– Niezwłoczne poinformowanie Organizatora o ewentualnych uszkodzeniach kolumn

13. Koszty podatkowe związane z nagrodą pokrywa Zwycięzca.

14. Organizator konkursu jak również fundator nagrody ma pełne prawo do magazynowania opinii oraz pełnego ich wykorzystania