Regulamin Konkursu

 

1. Organizacja Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Grzegorz Jędryka S4Home, mający siedzibę w Polsce pod adresem 32-600 Oświęcim, Legionów 68 („Organizator”).
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizator przeprowadza Konkurs na fanpage’u Facebook’a

2.Zasady Konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba (dalej Uczestnik), która spełnia łącznie następujące warunki:

a. jest osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

b. wyrazi zgodę na uczestnictwo w Konkursie i zaakceptuje niniejszy Regulamin,

c. spełni wymogi niniejszego Regulaminu,

2. W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

3. Konkurs odbędzie się w dniach od 20.08.2017 do 30.09.2017 roku do godziny 12:00.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz usunięcia Uczestników biorących udział w Konkursie, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą przedstawiciele Organizatora.

3.Przebieg Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać czynności, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt. a,b,c oraz:

– umieścić  zdjęcie posiadanego systemu systemu audio na fanpage’u S4Home, może to być system stereo jak i kino domowe
– Na zdjęciu musi znajdować się kartka z napisem S4Home –  w celu weryfikacji że zdjęcie jest rzeczywistym zdjęciem posiadanego systemu
– Zbierz jak najwięcej polubień.

2. Zdjęcie należy zamieścić osobiście, jak również istnieje możliwość przesłania go na adres systemyav@s4home.pl. Zdjęcie zostanie zamieszczone przez administratora strony na fanpage’u.

3. Pierwsze dwie osoby z największą ilością polubień(inne ikonki emocji nie są brane pod uwagę) zajmują odpowiednio pierwsze i drugie miejsce.

4. W przypadku posiadania tej samej ilości  polubień przez więcej niż 1 osobę, nagrody przydzielane są na podstawie losowania.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy obraźliwych, wulgarnych godzących w dobre imię Organizatora lub osób trzecich, zawierających niewyszukane słownictwo, pornografię, przemoc i treści drastyczne.

6. Ogłoszenie 2 Zwycięzców spośród wszystkich, którzy spełnią warunki Regulaminu nastąpi 30.09.2017, i zostanie opublikowana na fanpage’u S4Home.

7. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem przez wiadomość prywatną (drogą elektroniczną) w celu podania adresu do wysyłki Nagrody w ciągu dwóch dni roboczych.

4.Nagrody

 1. Nagrody w Konkursie w zależności od zajętego miejsca:

–  I miejsce – słuchawki MAGNAT LZR980

–  II miejsce – przewód interkonekt Melodika MD2R05

2. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.

3. Wybór Zwycięzcy, któremu przyznana zostanie Nagroda odbywać się w siedzibie Organizatora i zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli Organizatora.

4. Organizator nie ma wpływu na niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników, w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania Nagrody.

5. W przypadku niemożności odebrania Nagrody przez Zwycięzcę, Nagroda przedmiotowa zostanie przekazana do następnego w kolejności pod względem ilości polubień Uczestnika konkursu.

5.Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane najpóźniej do 14.10.2017 roku. Reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną na adres „systemyav@s4home.pl” z dopiskiem w tytule „Reklamacja –Konkurs”.
 1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej adres.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 3. Przedmiotem ani podstawą reklamacji nie może być sposób, podjętej przez Komisję decyzji, co do wyboru zwycięzcy Konkursu.
 4. Reklamacje rozpatruje Komisja w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 5. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, mailem wysłanym na adres Reklamującego.
 6. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego.

6.Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie pobiera żadnych podatków w związku z przyznawaniem Nagród. Przychód uzyskany z tytułu nagrody uzyskanej w Konkursie jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania Konkursu z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.
 4. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu: (i) realizacji Konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców Konkursu, (iii) przekazania nagród, (iv) wysyłania informacji związanych z Konkursem (v) celów marketingowych związanych z promocją Konkursu.
 5. Zwycięzca Konkursu zgadzają się na wykorzystanie zebranych danych dla celów związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową oraz potrzeb kontaktów, w przedmiocie przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu lub indywidualnego komunikowania się w związku z Konkursem.
 6. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie mechanizmu Cookies do tych z wymienionych czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są informacją zamieszczoną na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają identyfikację komputera. Cookies są powszechnie stosowane przez liczne witryny internetowe. Informacje te używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Organizatora.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników, wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika Konkursu.
 9. Wszelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu przez Uczestników Konkursu należy kierować na adres: systemyav@s4home.pl

10.Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.

11.Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.

12.Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

13.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.